VAN INGEN Elisabeth

Vrouwelijk 1813 - 1860  (47 jaar)


 

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»     » Dia voorstelling

Opm.: Beweeg uw muis over de afbeelding voor de namen. Klik om een pagina voor elke naam te krijgen.

Bezig...

Huwelijk Elisabeth van Ingen en Henricus Verhagen

In het jaar een duizend acht honderd negen-en-veertig, den eersten dag der maand December, voor ons Wethouder der Stad ís Hertogenbosch, Ambtenaar van den Burgerlijken stand, zijn verschenen
ter eenre: Henricus Verhagen, van beroep tuinier, jongeman, oud drie en twintig jaren, geboren in de gemeente Nistelrode, provincie NoordBraband den twee en twintigsten November achttien honderd zes en twintig, diende als mineur bij het batailjon mineurs en sappeurs, thans alhier met groot verlof sedert ruim een jaar en wonende binnen deze stad, natuurlijke zoon van Maria Verhagen, van beroep hovenierster, wonende te dezer stede,
En ter andere zijde: Elisabeth van Ingen, van beroep tuinierster, oud zes en dertig jaren, geboren in de gemeente Appeltern, provincie Gelderland, den tienden Februarij achttien honderd dertien, wonende binnen deze stad, weduwe van Johannes van der Burght, alhier overleden den vier en twintigsten Augustus achttien honderd zeven en veertig, dochter van Pierre van Ingen, arbeider en Joanna van Toor, zonder beroep beide wonende in Appeltern voornoemd, welke Comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun beider voorgenomen Huwelijk over tegaan, waarvan twee afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de Wet, op Zondagen van den achttienden en vijf en twintigsten afgeloopen maand november tot welk einde zij aan ons hebben overlegd de stukken hierna genoemd, als voor eerst:
Geboorte akte van den Bruidegom, ten tweede: het certificaat zijner voldoening aan de wet op de nationale militie, ten derde: de permissie tot het aangaan van dit huwelijk van zijne Militairen Chef , de Majoor Ingenieur, kommandant van het Bataillon Mineurs en Sappeurs van den twaalfden November laatstsleden, en krachtens maghtiging van het Ministerie van Oorlog van den negen en twintigsten November achttien honderd acht en veertig nummer zeven en twintig letter B afdeling personeel, ten vierde: de geboorte akte der Bruid, ten vijfde: de dood-akte van wijlen haren vorigen echtgenoot. De moeder van den Bruidegom hier tegenwoordig, heeft verklaard hare toestemming te geven tot de voltrekking van het tegenwoordig huwelijk; [nieuwe pagina]
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetgeen wij Wethouder voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige Akte van Huwelijk, in bijwezen van:
Lambertus van Vugt, van beroep hovenier oud echt en veertig jaren, Lambertus Govers, hovenier oud vijf en vijftig jaren, Antonius van Reckum van beroep scheepstimmermans knecht oud vier en twintig jaren , getuigen ten deze, geen nabestaanden van de, verloofden zeggende dezen evenwel gemeenzaam te kennen wonende binnen deze Gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend, uitgezonderd de contracterende partijen en tweede getuige welke verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Stad ís Hertogenbosch, dag, Maand en Jaar als boven.


Eigenaar/BronHR ís-Hertogenbosch 1849, nr. 182
Bestandsnaam2e huwelijk.jpg
Bestandgrootte167.76k
Dimensies594 x 1913
Verbonden metVAN INGEN Elisabeth; VERHAGEN Henricus

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»     » Dia voorstelling