Documenten


Stamboom:  

Treffers 151 t/m 200 van 921     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Doop tweeling Joannes en Gertrudis van Ingen
Doop tweeling Joannes en Gertrudis van Ingen
1753
15 september gedoopt de tweeling Joannes en Gertrudis wettige kinderen van Simon van Inge en Joanna van Geffen.
Getuigen Joannes Judith [sic] van Inge en Gerardus van Geffen en Gertrudis Henricus van Inge en Maria van Maeren.
 
 
152
Doop van Elisabeth van de Wert
Doop van Elisabeth van de Wert
1747
13 december Elizabeth dochter van Joannes van de Weert en Agnes van Lent echtelieden. Getuigen Petrus van de Weert en Gertrudis van de Weert.  
 
153
Door het oog van de naald
Door het oog van de naald
Door het oog van de naald

Het was Johannes van Haren bijna fataal geworden, de watersnood van 1861. Bij deze ramp waren 37 slachtoffers te betreuren. Door Rinie van Haren, een nazaat van Gradus werd beschreven wat er op die bewuste dag gebeurde.

Vader Gradus van Haren rende met zijn hele gezin via de zoldertrap naar het dak van hun huis aan de Zandstraat. Zijn vrouw, twee zonen en acht dochters liet hij voorgaan in de klim door het raam. Nog voordat hij zelf uit het dakraam kon klimmen, verwoestte het water het huis onder hen en brak het dak in tweeën Vader dreef met vijf van zijn dochters steeds verder weg van het dakdeel,waarop zijn vrouw, twee zonen en een dochter zich bevonden. Met stemverheffing riep hij boven het geweld uit om vooral bij elkaar te blijven.Het gezin werd steeds verder uit elkaar gestuwd.Op dit natuurgeweld hadden zij zich totaal niet voorbereid en de ijzige kou maakte dit avontuur extra zwaar. Gradus wist op hun tocht nog twee andere bewoners te redden door ze op hun geïmproviseerde vlot te trekken.
Een verschrikkelijke strijd volgde. Een straffe, ijzige wind bemoeilijkte de tocht. Het was moeilijk, zo niet onmogelijk om ook maar enigszins sturing te geven aan het grote drijvende dak. Onderweg dreef men verschillende keren tegen een verdronken koe. De dochters schreeuwden het uit als dat gebeurde.
Hoe het de andere gezinsleden verging, kon Gradus enkel gissen, maar vertrouwen in een goede afloop had hij niet. Moeder Cornelia (47), Petronella (19), Steven (17) en Johannes (10) dreven twee dagen en nachten rond op de immense watervlakte, waarna ze werden ontdekt in onderkoelde toestand. Zij hadden het overleefd, maar later zou blijken dat vader Gradus (51), Maria (24), Anna (22), Cornelia (13), Marianna (11) en Jansje (5) de watersnood met de verdrinkingsdood hebben moeten bekopen. Moeder Cornelia is vier jaar na de watersnood hertrouwd met Willem van den Hatert. Zoon Johannes trouwde later met Ida van Ingen uit Maasbommel en
werd klompenmaker. 
 
154
Door het oog van de Naald.jpg
Door het oog van de Naald.jpg
Uit de akte blijkt dat Aert niet alleen herbergier was maar tevens winkelier. Dat het leven van een herbergier/winkelier in die tijd niet over rozen ging blijkt wel uit de navolgende akte waarin staat beschreven dat een kennelijk ontevreden klant, zijnde de meestersmid [een smid lijkt mij geen kleine jonge], zijn ongenoegen uitte middels bedreigingen en mishandeling. Wie drinkt dan ook om 8 uur in de ochtend jenever ?
26-08-1755

Ondervragingen ter secretarie van Lith van
Aart van Ingen, 47 of 48 jaar oud,
Geertruij van den Blok, zijn huisvrouw, circa 50 jaar - Aart en Geertruij verklaren een herberg te houden en ‘winkel te doen’ te Lith,
Hendrien van Daalen, huisvrouw van Hermen Looijmans, circa 47 jaar, en Anne Marie van Dinther, dienstmaagd van Aart van Ingen, circa 20 jaar.

Op 25 augustus 1755, ‘s morgens om ongeveer 8 uur, kwam Henderik Sloth, meestersmid te Lith, bij Aart en bestelde een glas jenever. Zodra Henderik het ‘soopje’ kreeg, heeft hij het tot twee keer toe naar Aart gebracht. Hij vatte alles verkeerd op en maakte aanstonds ruzie met Aart en Geertruij en hen “met verschyde lasterlyke en infurieuse woorden [doorhaling] bejegent”. Het echtpaar verklaart dat Henderik Aart voor een “schobjack” uitmakende, “met een vuyst in syn gesigt heeft geslagen, en met syn elleboogh op syn borst gestooten en dat daar op [...] in syn sack [...] tastende syn mes ten halven heeft getrockken sonder dat egter sy tweeden Deponente vermits als toen aan des linker syde van Henderik Slot stont het bloote mes heeft konnen sien”.
Aart verklaart dat “so dra hy sag dat Henderik Sloth syn mes begon te trekken hij om sig selven te salveeren de vlugt uyt syn keuken op de geut en vervolgens door de Deeldeur uytgenomen en sonder hem eenige Resistentie te hebben gedaan om ongelukken te verhoeden[.] [D]e tweede Deponente verclaart mede haaren man te hebben sien vlugten”. Daarna heeft Henderik tot twee maal toe Geertruij aangevallen en in haar gezicht en op het hoofd geslagen.


Geertruij heeft geprobeerd Henderik met een stok te keren, maar “in syn quaadaardigheyt voortvarende” heeft hij zijn mes tegen haar getrokken en haar een tweede keer aangevallen, “haar soo danigh met de vuyst of handt in haar gesigt en wel meest op haar hooft heeft geslagen, dat de Nerf daar af is, sustineerende sy Deponente dat hij sulx met de vuyst daar het mes in had en met een heft van het mes heeft gedaan”.
Geertruij verklaart dat zij moest vluchten om zich te redden “en haar Diensmeyt en in huys synde kinder belast om hulp te Roepen en dat sy selfs mede om hulp heeft moeten Roepen al vlugtende”.
Aart verklaart dat hij “op het jammerlijk hulp roepen van syn kinder en mydt wederom na syn huys is koomen lopen en door syn sydeur in syn huys is gekomen, en gesien te hebben dat Henderik Sloth reeds uyt syn huys op den dyck stondt onder het volck en niet beters te weten als dat hy Henderik Sloth vroeg [“]wat sy ik hier schuldig[“,] sonder dat hy weet of hy syn vermelt gelag heeft betaalt dan niet ook als toen hem geen mes te hebben sien hebben”.

Hendrien van Daalen verklaart dat zij naar het huis van Aart van Ingen was gekomen “om een paar clompen voor haar kint te kopen, en als toen gesien te hebben, dat Hendrik Sloth de vrouw van Aart van Ingen in haar ijgen huijs met sijn hand in haar gesigt sloeg sonder dat sij iets in de hand had, en dat sy [...] daar op tegens hem sijde [“] Hendrik siet wat gij doet[“,] want een wijf kan men ligt slaan, dat sij [...] daar op uijt den huijs op den Dijk Liep, en dat vrou van Ingen daar op hulp roepende mede aan de deur is comen Lopen dat gemelten Hendrik Sloth daar op uijt den huijs is gekomen, en als toen Duijdelijk gesien te hebben dat hij sijn bloot mes in de handt had en in het uijtgaan van het huijs in sijn sak stak”.
Hendrien verklaart niet gezien te hebben dat Geertruij Hendrik gemolesteerd heeft “eerst als dat sy op Henderik Sloth [...] omdat hy haar man in syn ygen huys had geslagen [...] en syde dat sulx vlugge werk was en dat Henderik Sloth antwoorde [“]Vlug my niet of ik sal u aan uwen bast slaan[“}.

Anne Marie van Dinter verklaart als dienstmaagd bij Aart van Ingen te wonen en voor een gedeelte bij het geval aanwezig te zijn geweest “en als toen in de keuken komende gesien te hebben dat Henderik Sloth haaren Baas Aart van Ingen in sijn eigen huijs met sijn vuijst of hand in sijn gesigt heeft gestoten of geslagen, sonder dat hij haarens wetens Hendrik Sloth eenige reden of quaat woort heeft gegeven, dat daar op haaren Baas op sijn geut is gevlugt en vervolgens de DeelDeur uijt sonder dat sij Deponenten als toen eenige scheltwoorden heeft gehoort”

Anne Marie van Dinter tekent met een soort S,
Aart tekent met “aart van engen”,
zijn vrouw met “gertruij van der black” en
Hendrien plaatst een +,

 
 
155
Echtscheiding
Echtscheiding
Heden drie en twintig februari negentienhonderd twee en twintig is aan mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, door Antonius van Ingen, oud vier en veertig jaren, zeeman, wonende alhier ter inschrijving aangeboden een vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier, gewezen bij verstek op vijf en twintig Augustus negentienhonderd een en twintig, waarbij het huwelijk tusschen Antonius van Ingen, voornoemd en janetje Weber, zonder beroep wonende alhier voltrokken alhier op achttien Februari negentienhonderd drie door echtscheiding is ontbonden verklaard.
Voorts is aan mij nog terhandgesteld eene verklaring, afgegeven door den griffier bij vermelde rechtbank op een en twintig September negentienhonderd een en twintig, waaruit blijkt, dat tegen bovengemeld vonnis geen verzet is aangetekend.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.  
 
156
Echtscheiding van Ingen-Kraan
Echtscheiding van Ingen-Kraan
Evenals het huwelijk van zijn vader hield het huwelijk tussen Adrianus van Ingen en Maria Anna Kraan niet stand. Op de huwelijksacte stond aan de linkerzijde de navolgende aanvulling:

Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden door het vonnis der Rechtbank alhier van 3 augustus 1949 en de inschrijving alhier op 17 september 1949.  
 
157
Eerder gehuwd in Mook
Eerder gehuwd in Mook
Blijkens een inschrijving in de DTB registers van Mook bleek dat Arnoldus en Geertruyt reeds op 28 april 1737 in Mook in het huwelijksbootje waren gestapt.
Later deden zij het nog eens over in Lith. Had de pastoor in Lith dit geweten ???? 
 
158
Eerste Veroordeling Geetruida Vossenberg
Eerste Veroordeling Geetruida Vossenberg
De eerste keer dat Geertruida te maken kreeg met justitie was zij 12 jaar oud. Voor de diefstal van (notabene) mest kreeg zij op 12 jarige leeftijd een gevangenisstraf opgelegd van 14 dagen. Deze heeft zij uitgezeten in de periode 5 januari 1863 tot en met 19 januari 1863.  
 
159
Erfenis van familie van Kessel
Erfenis van familie van Kessel
In de familie van de vrouw van Seymen, Joanna van Geffen, werd een erfenis verdeeld, Symen is erfgenaam door zijn huwelijk met Johanna van Geffen en koopt uiteindelijk iets uit de erfenis. Met betrekking tot deze erfenis is een akte van 6 pagina’s opgemaakt. De taal in deze akte is onvoorstelbaar ambtelijk.

24 april 1782
Jan van Geffen wonende binnen de stad s’Bosch, Tomas van Batenburg wonende te Acquoi als in huwelyk hebbende Stien van Geffen, Jenneke van Geffen, wede Hendrik Verhoeven wonende te Maren Symen van Engen wonende binnen de Heerlykheyt Lith, als in huwelyk hebbende Johanna van Geffen Tomas Ketels als last en procuratie hebbende van Hendrik van Staveren en Marytje Lucas Ketels, wonende onder Alphen, zynde laastgemelde een dogter van Lucas Ketels, gepasseert voor den Notaris Jan van der Snoek en getuygen tot Alphen den 31 meert 1782 Item nog deselve Tomas Ketels als last ende procuratie hebbende van Wessel Bunnink en Gerrit Bunnink, wonende bnnen de hooge en vrye heerlykheyt Haze[rs]woude, in qualiteyt als voogden

over de drie minderjarige kinderen van wylen Aafje Gerrits Odijk in huwelyk verwekt aan Egbert Bunnink met namen Lysje, Jan en Jannetje Egberts Bunnink, welke voors. Aafje Gerrits Odyk is een nagelaten dogter van Lucas Ketels, gepasseert voor den president in absentie van den Heer Bailluw en Schout mitsgaders scheepenen van Hazerswoude, den 30 meert 1782 de beyde procuratien alhier geregistreert, Item Tomas Ketels als last ende procuratie hebbende van Gysbert van Syl wonende te Langeraar in huwelyk hebbende Cornelia Odyk, Hermanus Odyk wonende te Alphen, en Leendert van den Bruk wonende te Soeterwoude, in huwelyk hebbende Aaltje Odyk, gepasseert voor Heeren Scheepenen te Kessel den 21 meert 1782, zynde de Constituanten in de gemelde procuratien vermeld in prive en in qualiteit Erf-[volgende blad] genaamen bij representatie van de kinderen Lucas Keetels. Item als nog den meegemelde Tomas Keetels, voor sig selve en als last en procuratie hebbende van Dielis Keetels, Johanna Ketels, Jan Keetels, Gerrit Keetels, Huybert Keetels, Megtelina Keetels, Geertruyd Keetels, alle wonende binnen de Heerlykheyt Lith, kinderen en Erfgenamen van haaren vader, Jan Huybert Keetels, en nog de laastgemelden, als Erfgenaamen, voor negen tiende parten van Hendrik Beeken eenige Erfgenaam van de wed. Jan Beeke, volgens acte van procuratie gepasseert voor Heeren schepenen van Kessel den negenden meert 1700 twee en tagtig, mitsgaders Johannes Vriesekolk, secretaris te Kessel, als last en procuratie hebbende van Jan van de Wiel wonende te Alphen in Gelderland, in huwelyk hebbende Myntje Beeke als erfgenaam voor het resteerende een tiende part, van Hendrik

Beeke, gepasseert voor Heeren scheepenen van Kessel, den sesde Meert 1700 twee en tagtig /\ [invoeging van tekst in de marge -] /\welke drie laastgemelde procuratien alhier ter secretarye zyn geregisteert [-] wesende Jan van Geffen Stien van Geffen, Janneke van Geffen, Johanna van Geffen, Jan Huybert Keetels de wede Jan Beeke en de kinderen van Lucas Keetels ider voor een sevende part gecustitueerde [?] Erfgenamen, van Jenneke Hendrik Keetels in leeven hui[s]vrouw van Peter van de Graaf te vooren getrouwd geweest, met Berend van Geffen volgens testamentaire dispositie gepasseert voor Heeren Drossaert en schepenen der Heerlykheyt Kessel den eerste April 1700 vijf en tsestig en also te zamen voor het geheel,
Een halve Morgen Land geleegen binnen deze Heerlykheyt Lith in de agterste Middelste hoeve oost belent Evert van der Haage west Anthony van Nouhuys strekkende van de middelste hoeve tot den broekgraaf,

de transportanten pro se et qq aangekoomen by Erfenisse voornoemdt hebben sy publicq verkogt ten overstaan van Heeren Officier en Scheepenen der Heerlykheyt Kessel aan [doorhaling] Ida Brandts voor eene Somme van drie en tagtig guldens, de slaagen daar onder begreepen, volgens verkoopsconditie, synde van dato den derde april 1700 twee en tagtig en mits desen wettelyk ende Erfelyk gecedeert, opgedragen ende overgegeven aan [doorhaling] Ida Brandts voornoemdt, te zamen met alle de brieven en beschyden daar van synde, en met den [...] regten de transportanten pro se et qq daar in competerende, met helmelinge voltijdenisse en Cas en maniere in doen gewoonlyk zynde, belovende op verbant van hunne en deselvs principaale persoonen present en toekomende goederen, respectieve, dit cederen opdragen ende overgeeven, altyd te sullen ende doen houden voor goed vast steedig ende van waerden, ende alle commer, calangie ende aantal daar innen wesende, of komende af te sullen doen geheelyk los en vrij, uitgenomen zal de verkrygster tot haare lasten moeten nemen, nu ende ten eeuwigen daage, maken en onderhouden, mitsgaders op de eerst te voeren clopschouw
geloven voor drie en een halve voeten Maasdyk onder de schouwe van Lith tussen paal 53 en 54, als mede te moeten betalen een jaarlykse Cyns aan de Heeren van Lith van twee penningen den hond doende, ofte zo veel min ofte meer t Cynsboek is mede brengende mitsgaders schaaden en Commeren zo van slooten straten, wegen en waterlaten, s’landts, Dorps en Polders lasten regten en servituten als van oudts regt en gewoonten (...) daar toe te onderhouden en betalen syn staande en over zulks geen uitgezondert.
Compareerde meede den opgemelde [doorhaling] Johannes van Baren zig fort en sterk makende voor Ida Brandts, en verklaarde opgemelde dyken, en lasten sodanig te sullen maken ende betalen dat de transportanten pro se et qq daar van sullen zyn en blyven bevrijd onder verband als naar [...] en hebben de transportanten pro Se et q.q. op de gedaane afvraginge verklaart, dat voors. land is vrij allodiaal en niet leenroerig aan eenige hooven van leen. Aldus gepasseert tot Lith op heeden den vierentwintigste April 1700 twee en tagtig ten overstaan van de Heer Pieter Benjamin Papo Drossaert en Bartholomeus Pyll scheepen in Lith
dit + merck stelt Jan van Geffen
dit + merck stelt Tomas van Batenborg
Thomas Ketes [sic]
Sijmen van engen
dit + merk steld Jenneke van Geffen, wede H Verhoeven
Johannes van Baaren
Vriezekolk qq
P:B:Papo
B Pijll
PH Fenema
 
 
160
Ganzensteeg 250 Oss
Ganzensteeg 250 Oss
In het bevolkingsregister van Oss stond het gezin waar Anna Maria deel van uitmaakte ingeschreven in de Ganzensteeg 250 te Oss.
In het bevolkingsregister stond eveneens als zoon van Anna Maria van Orsouw genoemd: Gerardus van Orsouw geboren op 25 april 1901.
Op de geboorteacte van deze Gerardus is geen vader vermeld. 
 
161
Geboorte Abraham Naaktgeboren
Geboorte Abraham Naaktgeboren
In het jaar achttien honderd acht en zeventig, den twee en twintigsten Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ?s-Gravendeel, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Hermen Naaktgeboren oud negen en dertig jaren, arbeider wonende alhier, welke ons verklaard heeft; dat zijne huisvrouw Krijntje Schilperoord, zonder beroep mede alhier woonachtig op den twee en twintigsten Augustus dezes jaars des namiddags ten een ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk bij deze de voornaam gegeven wordt van Abraham.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Warendorp oud negen en dertig jaren, wagenmaker en van Adrianus van Bommel oud dertig jaren, arbeider wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer acte hebben de declarant en de getuigen dezelve, nevens ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand ondertekend. 
 
162
Geboorte Adriaan van Ingen
Geboorte Adriaan van Ingen
Het jaar achttien honderd vijf en twintig, den twee en twintigsten April ten Een ure des namiddags, is voor ons Schout en Raadslid, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Appeltern Provincie Gelderland, verschenen Peter van Ingen, arbeider, oud vijftig jaren, wonende te Alphen, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelyke geslacht, geboren de twee en twintigsten dag (heden) ten acht ure des morgens van Peter van Ingen arbeider en Jenneke van Toor, Echtelieden te Alphen en aan welk Kind heeft verklaard den voornaam te willen geven van Adriaan.
De gezegde verklaring en vertooning geschiedt in tegenwoordigheid van Gerrit van der Masen, Klerk, wonende te Appeltern, oud vijf en twintig jaren, en van Marceles de Groot, Landbouwer, wonende te Maasbommel, oud vijf en veertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de deklarant en aan de getuigen, hebben zy dezelve met ons geteekend. 
 
163
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
164
Geboorte Adrianus Romeijnders
Geboorte Adrianus Romeijnders
In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den een en twintigsten dag der maand Julij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lith provincie Noordbrabant, verschenen Symen Romeijnders, van beroep arbeider oud vijf en dertig jaren, wonende binnen deze gemeente, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Daniél van de hal van beroep winkelier oud acht en vijftig jaren, en van Henricus Klerkx van beroep winkelier oud zes en veertig jaren, beiden wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Clasien van Lith oud negen en twintig jaren, van beroep geen, wonende te Lith, wijk D numer honderd en zes, alhier bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op zondag, den negentienden der maand Julij een duizend acht honderd zeven en vijftig, om half elf ure des namiddags en aan dat kind te geven den voornaam van Adrianus.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen. 
 
165
Geboorte Adrianus Schoenmakers
Geboorte Adrianus Schoenmakers
In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den elfden der maand Januari is voor ons Willem Antonie Godschalk Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Empel en Meerwijk provincie Noordbrabant verschenen: Johannes Schoenmakers oud zevenendertig jaren, van beroep arbeider wonende te Empel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Allegonda van de Graft zonder beroep wonende te Empel op den elfden der maand Januari, een duizend acht honderd drie en zeventig, om een ure des morgens, in hunnen woning staande alhier in de Schanshoek bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Adrianus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus van Rooij oud drie en vertig jaren, van beroep arbeider en Francis van Dijk oud dertig jaren, van beroep dienstbode beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. 
 
166
Geboorte Adrianus van der Aa
Geboorte Adrianus van der Aa
Antonie van der Aa woonende te Nieuwkuijk geassisteerd door twee getuige[n] den eersten Arnoldus Eekeland bouwman de twee[de] Johannes Mijs arebijder [sic] out zes en vijftig jaere woonende te Nieuwkuijk Canton en parlement als voore welke mij heeft verklaard dat Hendrica Pijnenborg zijne wettige vrou[w] den een en twintigste van deze maand Februarij bevallen is van een mannelijk Kind ?s avons om zeven uure aan het welk hij heeft gegeven den naam van Adrianus.
Ingevolge deeze verklaring en ten verzoeke van den vader van het Kind heb ik daervan de tegenwoordige acte opgesteldt welke den vader van het Kind en de twee getuige[n] benevens mij hebben ondertekendt 
 
167
Geboorte Adrianus van Ingen
Geboorte Adrianus van Ingen
Het jaar een duizend acht honderd zes-en-dertig, den Twintigsten der maand Januarij om Elf ure des Voormiddags verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, Geert van Ingen van beroep Visscher oud negen en dertig jaren, wonende te Lith, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het manlijk geslacht, geboren op Woensdag den twintigste der maand Januarij duizend acht honderd en zes en dertig om zes ure des morgens; van Geert van Ingen van beroep Visscher oud negen en dertig jaren, wonende te Lith Wijk C no. 174 en van Isabella Coolen zijne huisvrouw, oud Dertig jaren, mede wonende te Lith en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Adrianus.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Johannes van Sonsbeek van beroep Landbouwer oud Vier en dertig jaren, en van Johannes van Lith van beroep Landbouwer oud Vier en dertig jaren, beide alhier woonachtig, en hebben, nadat aan de comparanten van de akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend uitgenomen Geert van ingen welke niet heeft geteekend uithoofde hij verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
168
Geboorte Adrianus van Ingen
Geboorte Adrianus van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd veertig, den Dertiende dag der maand maart, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, verschenen Geert van ingen van beroep visser drie en veertig jaren, wonende te Lith welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes van Sonsbeek van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, en Johannes van Lith van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard dat Isabella Coolen oud vier en dertig jaren, van beroep arbeidster wonende te Lith bevallen is van Een kind van het mannelijk geslacht, geboren op vrijdag den dertiende der maand maart een duizend acht honderd en veertig om drie ure des morgens welk kind zal genaamd worden Adrianus
van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, hebbende de Comparant Geert van ingen niet geteekend uithoofde hij verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
169
Geboorte Adrianus van Ingen
Geboorte Adrianus van Ingen
Op heden den negentienden Juli negentien honderd vier is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Hendrikje de Boer oud drieëntwintig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den achttienden dezer, des namiddags te zes uur, in hare tegenwoordigheid in een huis aan de Raampoortstraat alhier is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Jannetje Weber, zonder beroep, huisvrouw van Antonius van Ingen. Schippersknecht, beiden wonende alhier, welk kind zal genaamd worden Adrianus. Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Anthonie Dirk van Luijen, oud eenenveertig jaren, van beroep gemeentebode, wonende alhier en van Frans van Es, oud eenenvijftig jaren. Van beroep gemeentebode, wonende alhier. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is ondertekend door ons, de aangeefster en de getuigen.  
 
170
Geboorte Adrianus van Langeveld
Geboorte Adrianus van Langeveld
Het jaar achttien honderd acht en dertig, den twintigsten November, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente [Appeltern] Provincie Gelderland, verschenen Jillis van Langeveld, arbeider, oud vier en dertig jaren, wonende te Appeltern; dewelke ons heeft verklaard, dat op den zeventienden November jongsleden, ten tien ure des avonds, te Appeltern is geboren een Kind van het mannelijk geslacht van genoemde Jillis van Langeveld en van Johanna van den Boogaard, Ehelieden wonende te Appeltern, en aan welk Kind heeft verklaard den voornaam te geven van Adrianus.
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Willem Schoenmakers, arbeider, wonende te Appeltern, oud drie en dertig jaren, en van Hendrik Kolmar insgelijks arbeider en, wonende te Appeltern, oud zes en dertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de deklarant en aan de getuigen hebben de deklarant en den eersten getuigen verklaard niet te kunnen schrijven; terwijl den tweeden getuigen dezelve met ons heeft geteekend.
 
 
171
Geboorte Agnes van Ingen
Geboorte Agnes van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den eersten April der maand April is voor ons Johannes Dijkhoff, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lithoijen provincie Noordbrabant, verschenen: Johannes van Ingen oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lithoijen, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoot Johanna van Hoorn, zonder beroep wonende te Lithoijen op den een en dertigsten der maand Maart, een duizend acht honderd zeventig, om zeven ure des namiddags, in zijne woning staande alhier nummer vijftien bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Agnes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem van Teeffelen oud twee en dertig jaren, van beroep secretaris en Antoon van Houdt oud negen en veertig jaren, van beroep veldwachter beide wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons en de getuigen, de aangever verklaarde zijnen naam niet te kunnen teekenen; uit hoofde hij de schrijfkunst niet geleerd heeft. 
 
172
Geboorte Alberta Maria Johanna van Ingen
Geboorte Alberta Maria Johanna van Ingen
Op heden den negenden Mei negentien honderd drie is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Christina Catharina Doren, huisvrouw van Gijsbertus Deelen oud veertig jaren, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den achtsten dezer, des namiddags te tien uur, in hare tegenwoordigheid, in een huis aan den Schoonebergerweg alhier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Anna Maria Neijenhoff, zonder beroep huisvrouw van Johannes Leonardus van Ingen, loswerkman, beiden wonende alhier welk kind zal genaamd worden Albertha Maria Johanna. Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Wilhelm Dierkens, oud zeven en dertig jaren, van beroep adjunct commies ter secretaris, wonende alhier en van Leendert Arnold, oud zes en dertig jaren, van beroep gemeentebode, wonende alhier. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezzing is onderteekend door ons, de aangeefster en de getuigen. 
 
173
Geboorte Albertus Cornelis van Ingen
Geboorte Albertus Cornelis van Ingen
In het jaar negentien honderd acht, den veertienden Juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Maashees en Overloon, verschenen: Hendricus van Ingen, oud negen en dertig jaren, van beroep herbergier wonende te Maashees, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Wilhelmina Katharina Verlaan zonder beroep wonende te Maashees op den twaalfden Juli negentien honderd acht, ten tien ure des namiddags alhier in wijk B nummer vijf en veertig ten zijne huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Albertus Cornelis. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Ernestus Gerardus Cremers oud vijf en veertig jaren, van beroep boomkweker en Gerardus Cremers oud veertig jaren, van beroep bierbrouwer beiden wonende binnen deze gemeente. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, en na voorlezing geteekend door ons met de comparant en de getuigen. 
 
174
Geboorte Albertus Graven
Geboorte Albertus Graven
Het jaar achttien honderd een en vijftig, den veertienden April, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Appeltern, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Graven, arbeider, oud een en dertig jaren, wonende te Alphen; die ons heeft verklaard, dat op den dertienden dezer maand, ten twee ure des namiddags, te Alphen is geboren een kind van het mannelijk geslacht van genoemden Jacobus Graven en van Jacoba Melis, Ehelieden, wonende te Alphen, aan welk kind hij heeft verklaard den voornaam te geven van Albertus.
De gezegde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendricus Lagarde, landbouwer, wonende te Alphen, oud dertig jaren en van Thomas van Woezik, Gemeente-Ontvanger, wonende te Appeltern, oud veertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, heeft de declarant ons verklaard, als in het schrijven onervaren zijnde, zijnen naam niet te kunnen teekenen; terwijl voornoemde getuigen dezelve met ons hebben geteekend. 
 
175
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
176
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
177
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
178
Geboorte Anna Maria Jacobs
Geboorte Anna Maria Jacobs
In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den negenden der maand October is voor ons Antoon van Oss Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lith provincie Noordbrabant verschenen: Simon Jacobs oud vier en veertig jaren, van beroep schipper wonende te Lith, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Petronella van Ravenstein zonder beroep wonende alhier op den zevenden der maand October, een duizend acht honderd een en zeventig, om half twaalf ure des namiddags, in hunnen woning staande alhier aan de Heuveldijk D numero honderd negen en zeventig bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind wordt gegeven de voornamen van Johanna Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes van Heck oud twee en veertig jaren, van beroep timmerman en Martinus van Kessel oud negen en twintig jaren, van beroep schippersknecht beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. 
 
179
Geboorte Anna Maria Nijenhoff
Geboorte Anna Maria Nijenhoff
Heden den zeventienden Mei Achttien honderd zes en zestig compareerde voor ons Gerardus Bonifatius [onleesbaar] van Hoogland, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente ?s Gravenhage, Theodorus Neijenhoff, oud twee en dertig jaren, schipper, wonende te Bemmel. Dewelke ons heeft verklaard, dat van comparante zijne huisvrouw Antonetta Rikken, op den veertienden deze, des namidags ten vier uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Anna Maria. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van den Berg, oud een en veertig jaren, metselaar, en Bernardus Kempers, oud twee en zestig jaren, koetsier, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten. 
 
180
Geboorte Anna Maria van Ingen
Geboorte Anna Maria van Ingen
Op heden den achttienden October achttienhonderd vier en negentig is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Hendrika Lofvers, verklarende bij na te noemen bevalling te zijn tegenwoordig geweest oud dertig jaren, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den zeventienden dezer des namiddags te zeven uur in een huis aan de Prins Alexanderstraat alhier, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Maria Neijenhoff, zonder beroep, huisvrouw van Johannes Leonardus van Ingen, tapper, wonende beiden alhier welk kind zal genaamd worden Anna Maria.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus Lureman, oud zeven en veertig jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier en van Rimmert Haasdijk, oud vier en twintig jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, aangeefster en de getuigen. 
 
181
Geboorte Anna Maria van Orsouw
Geboorte Anna Maria van Orsouw
In het jaar een duizend acht honderd tachtig, den zestienden der maand November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oss, provincie Noordbrabant, verschenen:
Johannes van Orsouw van beroep arbeider oud negen en twintig jaren, wonende te Oss welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Marcelus Ignatius van Boxtel van beroep winkelier oud dertig jaren wonende te Oss, en Everardus Hendrikus van der Heijden van beroep secretaris oud zeven en vijftig jaren, wonende te Oss, ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Geertruida Vossenberg oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Oss aan de Ganzensteeg alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op dinsdag den zestienden der maand November een duizend acht honderd tachtig om tien ure des voormiddags, en dat kind te geven de voornamen van :
Anna Maria
Van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing is geteekend door ons en de getuigen verklarende den comparant niet te kunnen schrijven of teekenen zulks niet geleerd hebbende. 
 
182
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
183
Geboorte Anna van Erp
Geboorte Anna van Erp
Het jaar een duizend acht honderd een-en-dertig, den Eersten der maand November, om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, Piet van Erp van beroep landbouwer oud vier en veertig jaren, wonende te Lith, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op dingsdag den Eersten der maand November duizend acht honderd en een en dertig om Een ure des morgens; van Piet van Erp van beroep landbouwer, oud vier en veertig jaren, wonende te Lith Wijk C no. 145 en van Maria van den Elzen zijne huisvrouw, oud vijf en dertig jaren, mede wonende te Lith en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Anna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Lambertus Schouten van beroep landbouwer oud twee en zestig jaren, en van Johannes van Sonsbeek van beroep landbouwer, oud Een en dertig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend uitgenomen Piet van Erp welke niet heeft geteekend uithoofde hij verklaarde niet te kunnen schryven. 
 
184
Geboorte Anna van Ingen
Geboorte Anna van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den vierden der maand Februarij zijn voor ons Antoon van Oss Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lith provincie Noordbrabant, verschenen Jan van Ingen, oud zes en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Lith, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna van Erp zonder beroep wonende alhier op den tweeden februarij, een duizend acht honderd zeven en zestig om negen des morgens, in hunnen woning staande alhier, aan de Heuveldijk D, numero honderd acht en tachtig 1, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Anna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Geffen oud negen en vijftig jaren van beroep landbouwer en Frederic van Lith, oud [onleesbaar] van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons [resterende tekst onleesbaar].  
 
185
Geboorte Anna van Ingen
Geboorte Anna van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zeventig, den Dertigsten der maand Januarij is voor ons Antoon van Oss Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lith provincie Noordbrabant verschenen: Jan van Ingen oud zes en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Lith, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna van Erp zonder beroep wonende te Lith op den negenentwintigsten der maand Januarij, en duizend acht honderd zeven en zeventig,om vijf ure des avonds, in hunnen woning staande alhier aan de Heuveldijk D numero honderd vijf en tachtig bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Anna. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrikus Borneman, oud zes en twintig jaren van beroep haammaker en Gerardus van Kessel oud vier en twintig jaren van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. 
 
186
Geboorte Antonetta Johanna van Ingen
Geboorte Antonetta Johanna van Ingen
Op heden den achttienden April achttien honderd negentig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Maria Sophia Nouwekens, weduwe van Johan Iffinger oud vijftig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den vijftienden dezer des voormiddags te zeven uur in een schip in de scheepmakershaven alhier, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Maria neijenhoff, zonder beroep, huisvrouw van Johannes Leonardus van Ingen, schipper, wonende beiden te gennep, welk kind zal genaamd worden Antonetta Johanna. Hebbende de aangeefster verklaard bij deze bevalling te zijn tegenwoordig geweest.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van : Henricus Leonardus de Haan [onleesbaar] oud drieentwintig jaren, van beroep ambtenaar wonende alhier en Arie Johannes van Herwaarden oud zevenentwintig jaren, van beroep ambtenaar wonende alhier. En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons de aangeefster en de getuigen. 
 
187
Geboorte Antonia van Ingen
Geboorte Antonia van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-veertig, den Achtsten dag der maand February, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, verschenen Gerardus van Ingen van beroep visscher oud Een en vijftig jaren, wonende te Lith welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes Schyvens van beroep Schoolonderwijzer oud negen en vyftig jaren, en Andreas van Erp vn beroep Geen oud drie en zeventig jaren, beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard dat Zijnde Huisvrouw Isabella Coolen oud drie en veertig jaren, van beroep Geen, wonende te Lith wijk D Nommer Twee honderd veertig, aldaar bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op Zondag den Zevenden der maand February een duizend acht honderd zeven en veertig om Twee ure des Morgens, en aan dat kind te geven den voornaam van Antonia van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, de comparant Gerardus van Ingen niet geteekend uithoofde hy verklaarde niet te kunnen schryven.  
 
188
Geboorte Antonia van Ingen
Geboorte Antonia van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den vijfden der maand April is voor ons Antoon van Oss wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lith provincie Noordbrabant, verschenen:
Adrianus van Ingen oud vier en dertig jaren, van beroep visscher wonende te Lith, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoot Theodora van Hoorn, zonder beroep wonende alhier op den vierden der maand April, een duizend acht honderd zeventig, om vijf ure des avonds, in hunne woning staande alhier aan de Heuveldijk D, numero twee honder zes en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Antonia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus [onleesbaar] oud zes en veertig jaren, van beroep [onleesbaar] en Marinus Johannes [onleesbaar] oud vijf en dertig jaren, van beroep geen beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn vorgelezen, geteekend is door ons met de getuigen [ resterende tekst onleesbaar. Adrianus heeft niet geteekend omdat hij niet kon schrijven].  
 
189
Geboorte Antonia van Ingen
Geboorte Antonia van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den tienden dag der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lith provincie Noordbrabant, verschenen Jan van Ingen, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, wonende binnen deze gemeente, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Henricus Klerkx van beroep veldwachter oud drie en veertig jaren, en van Daniël van Kessel van beroep winkelier oud een en zestig jaren, beiden wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Anna van Erp, oud zeven en twintig jaren, van beroep geen wonende te Lith, wijk D nummer honderd vijf en negentig, alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op donderdag, den tienden der maand Maart een duizend acht honderd negen en vijftig, om half een des voormiddags, en aan dat kind te geven den voornaam van Antonia.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen. 
 
190
Geboorte Antonius van Ingen
Geboorte Antonius van Ingen
Het jaar achttien honderd zes en zestig, den elfden Junij, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Appeltern, Provincie Gelderland, verschenen Johannes van Ingen, schipper oud vijftig jaren, wonende te Gennep; die ons heeft verklaard, dat op de elfden Juni dezes jaars, ten acht ure des voormiddags te Maasbommel is geboren een kind van het mannelijk geslacht van genoemde Johannes van Ingen en van Johanna Kamps, echtelieden, wonende te Gennep voormeld, aan welk kind hij heeft verklaard den voornaam te geven van Antonius.
De gezegde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Peter Jansen timmerman woonende te Appeltern oud zevenendertig jaren en van Matthijs Plag, veerman, wonende te Appeltern oud zevenenveertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben zij dezelfde met ons geteekend. 
 
191
Geboorte Antonius van Ingen
Geboorte Antonius van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den negen en twintigsten der maand October is voor ons Antonius Franciscus van Dijk Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Dieden, Demen en langel provincie Noordbrabent verschenen: Adrianus van Ingen oud twee en veertig jaren van beroep visscher wonende te langel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Theodora van Hoorn beroep geen uitoefenende wonende te langel op den acht en twintigsten der maand October, een duizend acht honderd acht en zeventig, om twaalf ure des ?s middags in hunne woning staande alhier in wijk A. nummer negentien bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Antonius.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus van der Zand oud een en zeventig jaren, van beroep akkerbouwer en leonardus van den Heuvel oud negen en veertig jaren, van beroep akkerbouwer beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met de getuigen terwijl de aangever verklaart zijnen naam niet te kunnen teekenen uit hoofde hij de schrijfkunst niet geleerd heeft. 
 
192
Geboorte Antoon van Hulst later Nefkens
Geboorte Antoon van Hulst later Nefkens
De toekomstige echtgenoot van Johanna van Ingen werd geboren in Lith op 28 april 1818. Hij was de zoon van de Ida van Hulst. Ida was dienstmeid en de vader van haar zoon werd niet vermeld in de akte van geboorte. Deze zoon genaamd Antoon van Hulst werd later gewettigd, maar niet erkend, door het huwelijk van Ida met Antoon Antonius Nefkens.

In het jaar een duizend acht honderd en achttien, den agt en twintigste der Maand April te zes ure des avonds compareerde voor ons Burgemeester, Beämbte van den Burgeryjken Staat der Gemeente Lith privincie Noord-Braband, Mijntje Cornelisse Spinster wonende te Lith, welke ons heeft vertoond een Kind van het mannelyk geslacht, geboren den agt en twintigste April te vier ure des namiddags van Ida van Hulst dienstmeid [doorhaling] ongehuwd [doorhaling], mede wonende te Lith en aan hetwelk hy verklaard heeft te geven de voornaam van Antoon; welke verklaring en presentatie zyn geschied in bywezen van Bernardus de Kadt Landbouwer oud zes en veertig jaren, en van Geert van Sonsbeek Landbouwer, oud zes en twintig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben de Comparanten; na dat hun van deze acte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend uitgenomen Mijntje Cornelissen welke niet heeft geteekend uit hoofde zij verklaarde niet te kunnen schrijven.
[Marge]
Goedgek: de doorhaling van de woorden en van zijne huisvrouw.
dit kind is gewettigd bij Huwelyksacte van den zevenden mei 1818. 
 
193
Geboorte Antoon van Ingen
Geboorte Antoon van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd vier-en-veertig, den Zes en twintigsten der maand Augustus, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, verschenen Gerardus van Ingen van beroep Visscher oud Acht en veertig jaren, wonende te Lith welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes Schyvens van beroep Onderwijzer oud Zes en vijftig jaren, en van Andreas van Erp van beroep Particulier oud Zeventig jaren, beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard dat Zyne Huisvrouw Isabella Coolen oud Veertig jaren, van beroep Geen, wonende te Lith wijk D, Nommer Twee honderd veertig A, bevallen is van een kind van het Mannelijk geslacht, geboren op Zaterdag den Vier en twintigsten Augustus een duizend acht honderd vier en veertig om vier ure des Namiddags, welk kind zal genaamd worden Antoon van Ingen van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, hebbende de comparant Geert van Ingen niet geteekend uithoofde hij verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
194
Geboorte Antoon van Ingen
Geboorte Antoon van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den zeventienden der maand November is voor ons Wouter Govers Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lithoijen provindie Noordbrabant verschenen:
Johannes van Ingen oud twee en vertig jaren, van beroep daglooner wonende te Lithoijen, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Hoorn zonder beroep wonende te Lithoijen op den vijftienden der maand November, een duizend acht honderd negen en zeventig, om half twaalf ure des nachts, ten zijne woonhuize alhier numero vijftien bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Antoon.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik de Laat oud vijf en zestig jaren, van beroep lid van den raad en Antoon van Houdt oud acht en vijftig jaren, van beroep veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met de getuigen; de aangever verklaqarde niet te kunnen schrijven noch zijnen naam te teekenen. 
 
195
Geboorte Ardien van Ingen
Geboorte Ardien van Ingen
Het jaar een duizend acht honderd acht-en-dertig, den drie en twintigsten der maand Junij om vijf ure des namiddags verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, Geert van Ingen van beroep Visscher oud twee en veertig jaren, wonende te Lith, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op zaterdag den drie en twintigsten der maand Junij duizend acht honderd en acht en dertig om twee ure des voormiddags; van Geert van Ingen van beroep Visscher oud twee en veertig jaren, wonende te Lith Wijk C no. 177 en van Isabella Coolen zijne huisvrouw, oud zes en dertig jaren, mede wonende te Lith en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Ardien. Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Johannes van Sonsbeek van beroep landbouwer oud acht en zestig jaren, en van Johannes van Lith van beroep landbouwer oud zes en dertig jaren, beide alhier woonachtig, en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend, uitgenomen Geert van Ingen welke niet heeft geteekend uithoofde hij verklaarde niet te kunnen schrijven.  
 
196
Geboorte Arie van Ingen
Geboorte Arie van Ingen
De geboortenakten van Puttershoek uit 1875 ontbreken. Er werd alleen een overzicht van de geboorten in 1875 gevonden. Hierin staat vermeld dat er op 9 september aangifte werd gedaan van geboorte.

Ingen, Arie van [datum der Akten] 9 september [nummerder akten] 55  
 
197
Geboorte Arnoldus van Ingen
Geboorte Arnoldus van Ingen
Het jaar achttien honderd zeven en veertig, den zestienden Maart, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Appeltern, Provincie Gelderland, verschenen Cornelis van Tuil, arbeider, oud zes en veertig jaren, wonende te Alphen; dewelke ons heeft verklaard, dat op den dertienden dezer maand, ten zes ure des avonds, te Alphen, is geboren een kind van het mannelijk geslacht van Johannes van Ingen, Schipper, oud acht en twintig jaren, thans door afwezigheid buiten Staat deze verklaring persoonlijk te doen en van Grada van den Hurk, Ehelieden, wonende te Alphen; gevende comparant te kennen bij de geboorte te hebben geadsisteerd; en aan welk kind heeft verklaard den voornaam te geven van Arnoldus.
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Antoon Blenxkens, arbeider, wonende te Appeltern, oud vier en veertig jaren, en van Jan Melsen, insgelijks arbeider [...], wonende te Appeltern, oud zeven en veertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben zij ons allen verklaard, als in het schrijven onervaren zijnde, hunnen naam niet te kunnen teekenen, terwijl wij dezelve hebben geteekend. 
 
198
Geboorte Barbara van Ingen
Geboorte Barbara van Ingen
In het jaar een duizend acht honderd twee-en-veertig, den Twaalfden dag der maand July, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Lith provincie Noord-Braband, verschenen Geert van Ingen van beroep Visscher oud zes en veertig jaren, wonende te Lith welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes Schyvens van beroep Onderwijzer, oud vier en vijftig jaren, en Andreas van Erp van beroep Particulier oud Acht en zestig jaren, beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard dat Zyne Huisvrouw Isabella Coolen oud zeven en dertig jaren, van beroep Geen wonende te Lith wijk D, Nommer Twee honderd veertig A, bevallen is van Een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op Zondag den Tienden der maand Julij een duizend acht honderd Twee en veertig om Een ure des Namiddags welk kind zal genaamd worden Barbara van Ingen van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de Getuigen, hebbende de Comparant Geert van Ingen niet geteekend uithoofde hy verklaarde niet te kunnen schryven.  
 
199
Geboorte Bart van Kraaij
Geboorte Bart van Kraaij
Het jaar achttien honderd een en twintig, den tweeden Februari ten acht ure des Morgens, is voor ons Schout en raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Appeltern provincie Gelderland, verschenen Coen van Kraaij, Planter wonende te Maasbommel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht; geboren den tweeden dezer maand ten twee uren des Morgens, te Maasbommel van Coen van Kraaij, Planter en Elisabeth Pansier Echtelieden wonende te Maasbommel en aan welk kind heeft verklaard de voornaam te willen geven van Bart.
De gezegde verklaring en vertooning geschiedt in tegenwoordigheid van Willem Gerrit Heynen, Klerk wonende te Maasbommel oud twee-en-twintig jaren, en van Marcelis de Groot, Landbouwer, meede wonende te Maasbommel, oud Veertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben zij dezelve met ons geteekend. 
 
200
Geboorte Bernardus Heijmen
Geboorte Bernardus Heijmen
Op heden den vijfentwintigsten der maand Maart een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder Ambetnaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesburgh, in het huis der Gemeente, verschenen, Frederikus Heijmen oud drieenveertig jaren, van beroep schippersknecht wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op zaterdag den drieentwintigsten der maand Maart deze jaars, des namiddags ten zes uren, binnen deze Gemeente is geboren, een Kind, van het mannelijk geslacht, uit Aaltjen van den Bosch, zijne huisvrouw, zonder beroep, wonende alhier, welk kind zal genaamd worden Bernardus.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Barend Rasink oud negen en zestig jaren, van beroep gepensioneerde en van Herrit Jan van den Beeke, oud drie en dertig jaren, van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, door den Comparant als getuigen ten dezen medegebragt, welke acte wij, na gedane voorlezing, hebben geteekend met den eersten getuige, verklarende de comparant en de tweede getuige niet te kunnen tekenen als hebben geen schrijven te hebben geleerd.  
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Volgende»