Alle Media


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 1,376     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 4 5 ... 28» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
13 jaar en diefstal
13 jaar en diefstal
In 1863 werd de 13 jarige Johannes opgepakt voor diefstal. Hij kreeg hiervoor 1 dag hechtenis.  
 
2
14 dagen cel voor het stelen van mest
14 dagen cel voor het stelen van mest
De tweede keer dat Michiel te maken kreeg met gevangenisstraf was voor de diefstal van mest die hij zonder vergunning van de Burgemeester in de woning aanwezig had. Hiervoor werd Michiel veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Deze straf heeft hij uitgezeten vanaf 23 september 1872. 
 
3
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
4
1e huwelijk Janus van Ingen
1e huwelijk Janus van Ingen
Vandaag de zes en twintigste oktober duizend achthonderd elf om zes uur ’s avonds voor mij burgemeester van Alphen kanton van Druten departement van de Mondingen van de Rijn uitoefenende de functie van ambtenaar van de openbare burgerlijke staat in tegenwoordigheid van Cornelis Steenbruggen, oud dertig jaar, arbeider, Peter Driessen, oud veertig jaar, arbeider, Peter van Ingen, dagloner, oud acht en dertig jaar, Willem den Holder, oud zes en zestig jaar, arbeider van Alphen, zijn gecompareerd om een huwelijk te sluiten tussen enerzijds Adriaan van Ingen, oud een en dertig jaar, wonende te Alphen, kanton van Druten [etc.], zoon van Jan van Ingen en van Elizabeth van de Wert, in leven, en anderzijds juffrouw Maria Anna van de Werd, oud vijf en twintig jaar, wonende te Alphen, kanton van Druten, departement van de Mondingen van de Rijn, dochter van Adriaan van de Werd, in leven, en van Cornelia van Atteveld, in leven, wonende te Alphen, na gedane lezing van de wettelijke verplichtingen.
1. De akte van geboorte van Adriaan van Ingen, de dato elf oktober duizend achthonderd elf die verklaart dat hij geboren is op negen januari van het jaar duizend zevenhonderd tachtig te Alphen, kanton Druten [etc.], uit het wettige huwelijk tussen Jan van Ingen en Elizabeth van de Wert voornoemd.
2. De akte van geboorte van Maria Anna van de Werd, de dato zes oktober duizend achthonderd elf die verklaart dat zij geboren is op elf maart van het jaar duizend zevenhonderd zes en tachtig te Wamel, kanton Druten [etc.] uit het huwelijk tussen Adriaan van de Werd en Cornelia van Atteveld voornoemd.
3.
3. De toestemming in geschrifte van de moeder van Adriaan van Ingen en de vader en moeder van Maria Anna van de Werd.
4. De huwelijksafkondiging opgesteld door mij op dertien oktober duizend achthonderd elf en opgehangen op dezelfde dag aan de deur van het gemeentehuis.
De bruidegom en bruid hebben hardop verklaard elkaar te nemen tot echtelieden; ik heb in de naam van de wet uitgesproken dat Adriaan van Ingen en Maria Anna van de Werd in het huwelijk verenigd zijn en ik heb de voorliggende akte opgesteld die de echtelieden en de getuigen met mij getekend hebben; Adriaan van Ingen heeft verklaard niet te kunnen schrijven; Maria Anna van de Werd heeft verklaard niet te kunnen schrijven. C. Steenbruggen Peeter Driessen Peter van Ingen W den Holder J,,C,, Steenbruggen.
 
 
5
1e winkel
1e winkel
In 1929 begon Ivo van Haren met het maken van schoenen in Waalwijk en opende hij zijn 1e schoenenwinkel in de Rotterdamse Hoogstraat. Nu is het een van de grootste schoenketens van Nederland met 139 filialen en meer dan 1300 werknemers.  
 
6
2 dagen hechtenis
2 dagen hechtenis
Een dagje (illegaal) vissen met broer Marinus Wilhelmus kwam te staan op een gevangenisstraf van twee dagen. Marinus, die de tweede keer werd betrapt kreeg 4 dagen gevangenisstraf. Johannes zat zijn straf uit van 26 tot en met 28 november 1892. Marinus werd pas in vrijheid gesteld op 30 november 1892 
 
7
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
8
2e huwelijk Janus van Ingen
2e huwelijk Janus van Ingen
In het jaar achttien honderd twee en twintig, den acht en twintigsten November ten vijf uren des avonds, zijn voor ons Schout en Raads-Lid, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Schoutambts Appeltern, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid van 1. Willem Gerrit Heijman, klerk, oud vier-en-twintig jaren. 2. Jan de Waal, veldwagter oud veertig jaren. 3. Aart Timmermans, tapper, oud drie-en-veertig jaren en 4. Van Marcelis de Groot, landbouwer, oud drie-en-veertig jaren, allen woonende te Maasbommel, en gezamentlyk te kennen gevende, noch aan Bruidegom noch aan Bruid te zijn geparanteerd, maar slegts te zijn derzelver vrinden, verschenen om een Huwelijks Verbintenis aan te gaan, ter eenre Adrianus van Ingen, weduwnaar van Maria van de Wert, arbeider, oud twee-en-veertig jaren en ter andere zijde Maria Aldegundis Thoonissen, zonder beroep, oud vier-en-dertig jaren, beiden wonende te Alphen.
Na alvorens ingevolge de Wet te hebben opgelezen:
1e. . De Akte van geboorte van Adriaan van Ingen, Bruidegom, in dato den vijf-en-twintigsten November achttien honderd twee-en-twintig, waar uit blijkt dat hij geboren is den negenden January zeventien honderd tachtig, te Alphen, uit wettig Huwelijk van Jan van Ingen en van Elisabeth van de Werd, beiden overleden.

2e. De Akte van geboorte van Maria Aldegundis Thoonissen, Bruid in dato den vijf-en-twintigsten November achttien honderd drie-en-twintig, waar uit blijkt, dat zij gedoopt is te Alphen, den vijftienden Augustus zeventien honderd acht-en-tachtig, uit wettig Huwelijk van Mathijs Thoonissen overleden en Johanna van de Werd, zonder beroep, woonende te Alphen.
3e. De Akten van Huwelijksafkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenoten, gedaan voor het gemeenteshuis des Schoutambts Appeltern de eerste den tienden November, en de tweede den zeventienden November beiden dezes jaars, acht dagen na elkander ingevolge de Wet, zonder dat daar tegen oppositie is ondernomen.
4e. Certificaat van voldaan te hebben aan de Nationale Militie, door den Heere Gouverneur dezer Provincie, den eersten dezer Maand, ten behoeve van den Bruidegom afgegeven.
[nieuwe pagina]
5e. Doodextract van Maria van de Wert, gewezen Echtgenoote van den Bruidegom.
6e. Doodextract van Tijs Thoonissen, vader der Bruid.
7e. Doodextract van Jan van Ingen, vader van den Bruidegom.
8e. Doodextract van Elisabeth van de Wert, moeder des Bruidegoms.
9e. Hebben Bruidegom en Bruid onder eede verklaard, dat en de laatste woonplaatsen en plaatsen van Overlyden der Grootouders van s’vaders en s’moeders zijde van den Bruidegom hun zijn onbekend, terwijl tevens de vier in, het Hoofd dezes opgenoemde Getuigen; meede onder Eede hebben verklaard, dat, ofschoon zy den Bruidegom en de Bruid zeer wel kennen, zij echter ook onbewust zyn, van de laatste woonplaatsen en plaatsen van overlijden der grootouders zoo van s’vaders als s’moeders zyde van den Bruidegom.
10e. Johanna van de Werd, moeder der Bruid, meede ten dezen gecompareerd zijnde, heeft mondeling verklaard in de voltrekking des Huwelijks toe te stemmen.
En eindelyk lectuur gegeven zynde van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geïntituleerd van de Huwelyken hebben Wij aan Bruidegom en Bruid afgevraagd of Zy lieden Elkander voor Echtgenooten wilden aannemen, en elk hunner zulks afzonderlyk met Ja beandwoord hebbende, hebben wy Schout en Lid voornoemd, in Naam van de Wet verklaard, dat Adrianus van Ingen en Maria Aldegundis Thoonissen door den Echt zijn vereenigt.
Van al het welke wy deze tegenwoordige Huwelijksakte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zynde partyen is voorgelezen, hebben wy dezelve met Maria Aldegundis Thoonissen en de Getuigen geteekend, terwijl Adrianus van Ingen en Johanna van de Werd verklaarden niet te weten te schryven.
 
 
9
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
10
3e huwelijk Janus van Ingen
3e huwelijk Janus van Ingen
Het jaar achttien honderd zeven en twintig, den eersten Juni ten zes ure des avonds, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Appeltern, provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid
1e. van Gerard van der Masen, klerk oud acht en twintig jaren, wonende te Appeltern, die gezegd heeft te zijn bekende der Bruid;
2e. van den Heer Blees Branderhorst, ontvanger oud acht en veertig jaren, wonende te Maasbommel, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende des Bruidegoms;
3e. van Marceles de Groot, landbouwer, oud zeven en veertig jaren, wonende te Maasbommel, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende der Bruid;
4e. Willem Timmermans, particulier, oud negen en dertig jaren, wonende te Maasbommel, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende des Bruidegoms,
verschenen om eene Huwelijks-verbindtenis aan te gaan: ter eenre Adriaan van Ingen, winkelier, weduwnaar van Maria Tijssen, oud zeven en veertig jaren, wonende te Alphen, Provincie Gelderland, en ter andere zijde Johanna van Langeveld, dienstmeid, oud acht en twintig jaren, wonende te Alphen, Provincie Gelderland, na alvorens, ingevolge de wet, te hebben opgelezen
1e. de Akte van geboorte van Adriaan van Ingen, Bruidegom in dato den zeventiende Mei één duizend acht honderd zeven en twintig waaruit blijkt, dat hij gedoopt is den negenden Januari één duizend Zeven honderd Tachtig, te Alphen, Provincie Gelderland, uit huwelijk van Johannis van Ingen en van Elizabet van de Werd, beiden overleden.
2e. de Akte van geboorte van Johanna van Langeveld, Bruid, in dato den zeventienden Mei één duizend acht honderd zeven en twintig, waaruit blijkt, dat zij gedoopt is den vijf en twintigsten Juni één duizend zeven honderd acht en negentig, te Alphen, Provincie Gelderland, uit huwelijk van Johannis van Langeveld en van Henrica Verwaijen, beiden overleden.
3e. de Akten van Huwelijks-afkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan voor het Gemeente-Huis te Alphen, de eerste den twintigsten Mei achttien honderd zeven en twintig de tweede den zeven en twintigsten Mei achttien honderd zeven en twintig, acht dagen na elkander, ingevolge de wet; zonder dat tegen het voorgenomen huwelyk eenig belet is ingekomen.[nieuwe pagina]
4e. Dood-attest van Maria Tijssen, des bruidegoms overledene Echtgenoote.
5e. Dood attest van Jan van Ingen, en
6e. van Elizabet van de Werd, vader en moeder des bruidegoms.
7e. Dood attest van Johannis Langeveld en
8e. van Hendryn Verwayen, vader en moeder der bruid.
9e. Dood attest van Egidius van Langeveld, en
10e. van Henrica Teunissen, grootouders der bruid van vaders zijde.
11e. Dood attest van Hendrik Torwege (Verwayen), en
12e. Johanna Torwege (Verwayen), grootouders der bruid van moeders zijde, beiden te Wezel in het Koningryk Pruissen, overleden, en welke beide laatste attesten, voor zegel zijn geviseerd te […] den een en dertigsten Mei achttien honderd zeven en twintig.
13e. Verklaarde de bruidegom dat zyne grootouders van beide zijden overleden zyn.
En eindelijk lektuur gegeven zijnde het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd: van de Huwelijken, hebben wij aan den Bruidegom en Bruid afgevraagd, of Zijl. elkander tot Echtgenooten wilden nemen, en elk van hen zulks afzonderlijk met ja beantwoord hebbende, hebben wij Burgemeester voornoemd, in naam van de wet verklaard, dat Adriaan van Ingen en Johanna van Langeveld door den echt zijn verenigd.
Van al hetwelk wij de tegenwoordige Huwelijks-Akte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zijnde partijen is voorgelezen, hebben zij getuigen met ons geteekend, verklarende de bruidegom en bruid niet te weten te schrijven.
 
 
11
4 dagen hechtenis
4 dagen hechtenis
Het (illegaal) vissen leverde Johannes niet twee maar 6 dagen zitten op. Naast voornoemde straf kreeg hij vier dagen. Deze zat hij uit van 22 tot en met 26 november 1892.. 
 
12
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
13
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
14
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
15
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
16
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
17
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
18
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
19
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
20
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
21
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
22
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
23
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
24
Aankoop grond
Aankoop grond
Matthys wordt in diverse akten genoemd met betrekking tot de aankoop van grond. Het is echter niet bekend of hij ook landbouwer was of dat hij, zoals zijn broer Aert, meerdere activiteiten ontplooide om aan de kost te komen. Uit de akten kan men wel concluderen dat de verstandhouding met schoonvader niet een van de beste was.

04-03-1775

Francis van Schyndel, als man en momboir [Voogd] van Johanna van Osch, wonende te Lith, heeft verkocht, gevest en opgedragen een derde deel van zeven hond land in de Papenhoef te Lith voor 115 gulden aan Matthijas van Yngen, mede-inwoner van Lith. De verkrijger zal eeuwig betalen een jaarlijkse cijns [tijns] van 2 penningen per hond en het land onderhouden. 4 maart 1775.

Tekende o.a. ?Matys van Engen?.
 
 
25
Aankoop nog meer grond
Aankoop nog meer grond
07-02-1786

Jan van der Donk te Lith heeft verkocht een halve morgen land te Lith op de Roubossen aan Mattijs van Engen te Lith voor 180 gulden.

Mattijs ondertekent met ?matijs van Engen?.
 
 
26
Aankoop van grond
Aankoop van grond
23-01-1786

Maria van Kessel te Teefelen heeft verkocht 1/3 part van 10,25 hond land in de Wortelen te Lith aan Mattys van Ingen te Lith voor 120 gulden. Mattys ondertekent met -matijs van Engen-.

Marge: op 30-04-1786 bekent Maria van Kessel dat aan haar afgelost is ?desen nevens staande som? van 100 [sic] gulden met de intrest van dien.

Mattijs ondertekent met ?matijs van Engen?.
 
 
27
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
28
Abraham Naaktgeboren
Abraham Naaktgeboren
 
 
29
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
30
Achter de tap
Achter de tap
Albert van Ingen schenkt een jonge borrel in achter de tap van café Het Hart van Alem in 1986. Kastelein Van Ingen was de zoon van de man die het café in 1913 kocht. Hij bleef tot op hoge leeftijd achter de toog staan. Na van Ingen kwam de kroeg in 1990 in handen van Steef van Hemert, die het op zijn beurt via-via aan Leo Steenbekkers verkocht 
 
31
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
32
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
33
Adriaan Schoromans - van loon/Woonadressen Adriaan Schoromans.jpg
Adriaan Schoromans - van loon/Woonadressen Adriaan Schoromans.jpg
 
 
34
Adriaan van Ingen/Maria van den Goorbergh.jpg
Adriaan van Ingen/Maria van den Goorbergh.jpg
 
 
35
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
36
Adrian Schoormans/Cornelia Diependaal.jpg
Adrian Schoormans/Cornelia Diependaal.jpg
 
 
37
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
38
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
39
Adrianus Schoormans/Metalen Kruis.jpg
Adrianus Schoormans/Metalen Kruis.jpg
 
 
40
Aert als Voogd
Aert als Voogd
19-07-1751

In de volgende acte worden Dirk de Roos te 's-Hertogenbosch en Aart van Ingen te Lith, testamentaire voogden over Hendrien en Jan de Weert, minderjarige kinderen van wijlen Hendrik de Weert, in wettig huwelijk verwekt bij zijn eerste vrouw Maria de Roos. In hun kwaliteit verpachten zij goederen van de onmondige kinderen voor de termijn van drie jaren tot de laatste december 1753. De goederen liggen op de Bergen onder Heerwaarden over de Maas.
Op 2,75 hond land op de Bergen wordt ingezet door Mattijs van Inge; Aart van Inge als een van de borgen.
Op 20 hond genaamd het Willige Weertje op de Bergen wordt ingezet door ?vrou van Inge; vier slagen van Aart van Inge, die zelf borg is.
Aart ondertekent met -Art van Engen-.
 
 
41
Aert van Ingen laat Schip bouwen
Aert van Ingen laat Schip bouwen
Zoals reeds eerder vermeld was Aert niet alleen herbergier maar ook winkelier. Kennelijk was dit niet voldoende voor Aert en ging hij ook in de visserij. Niet zoals wij zouden denken met een hengel aan de Maas zitten, Aert liet zijn eigen schip bouwen en dat voor een bedrag waarvoor men heden ten dage nog geen rooiebootje kan kopen.

De kosten van het schip werden uiteindelijk na de dood van Aert afbetaald. In de navolgende akte staat vermeld dat alles was betaald d.d. 9 september 1773.

03-02-1761

Aldewijl den Mr scheepstimmerman Matthijs Boers, binnen Nijmegen woonagtigh voor ons Aart van Ingen en Geertruij van de [doorhaling] Plack egtelieden op sijne aldaar hebbende scheeps Timmerwerf een vaartuigje gebout ent selve en t zelve [sic] aan ons EL: op heden ingevolge bestek klaargelevert heeft, en dan wij EL: de daar voor verackoordeerde somma in eenen Termijn niet hebben konnen voldoen of betaalen. Zo verclaren wij voors: EL. kragt en ondertekening deses aan U en ten behoeven van opgemelte scheeps Timmerman Matthijs Boers en, Wendeline Pels egtelieden voor ons en onse erve alnogh per reste schuldig te wesen eene somma van twee hondert en sestigh gls welke voors: somma van 260 gls wij EL: beloven in drie termijnen aan handen voors: off ordere te sullen voldoen, en wel op den 17o janurij 1762, hondert gls op den 17o janurij 1763 taggentig guldent en dan laastelijk op den 17o janurij 1764 de resterende taggentig guldens, tegens betalingh [nieuwe pagina]
Off voldoeningh van welke laasten Termijn als dan mede een generale quitantie aan zijde van boven geno scheeps Timmerman zal gepasseert en afgegeven werden.
Tot naekominge en stiptelijke voldoeninge vant geene voorschreve staat, verbinden wij egtelieden onse personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien gereserveert of uijtgesondert, en wel in specie t boven genoemde vaartuijgje alsmede onse behuijsinge en Landerijen binnen de Hoge en vrije Heerlijkhijt Lith, Mijerije s:Bosch gelegen, willende en begerende dat dese onse schultbekentenisse na ondere in deselve geradieert [?] en gevestigt sal werden; ende dat alles onde renuntitatie van alle bedenkelijke exeptien den inhoude deses eenigsins contravierende en onder eerdere submisse als na regten, actum binnen Nijmegen den 17o januarij 1700 een en sestigh waare getijkent Aart van Ingen, Geertruij van Enge geboren van de Plack
Aldus geregistreert desen derden Februarij 1700 een en sestig ten overstaan van de ondergelijkende schepenen
Johan:Woerdenbagh
C:V:D:Meulen
J:V:D:Meulen
secret.

Marge:
Bij quitantie van Matthijs Broers [sic] aan de ondergetijkenden Drossaart en schepen vertoont, is gebleken dat Aart van Ingen, schultbekentenisse in deeze nevensgaande acte vermeldt heeft voldaan ende betaalt Actum Lith den negende september 1700 drie en tseventigh
P:B:Papo
B:Pijll
P:J:H:Fenema
secret.
 
 
42
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
43
Albert van Ingen
Albert van Ingen
 
 
44
Albert van Ingen
Albert van Ingen
Albert van Ingen op schoolfoto uit 1924 
 
45
Albert van Ingen
Albert van Ingen
Albert van Ingen op schoolfoto uit 1918 
 
46
alfaen32.php
alfaen32.php
 
 
47
Altenesse
Altenesse
Werk in Duitsland

Veel is niet bekend over Martinus van Ingen. Aan de hand van de geboorteplaatsen van de kinderen van Martinus en Berndina kan men wel een deel van hun leven in beeld brengen.
Zoals beschreven in de huwelijksakte was Martinus van Ingen van beroep dagloner hetgeen betekende dat hij geen vaste betrekking had en verdiende daardoor niet als er geen werk voorhanden was. Mogelijk was dit de reden dat hij na zijn huwelijk vertrok naar het Duitse Altenessen.
De afstand tussen Altenesse (momenteel een stadsdeel van de gemeente Essen) en Lithoijen is voor de huidige begrippen niet ver. In 1902 was de afstand van 130 kilometer echter niet zo gemakkelijk te overbruggen. Men moest wel een goede reden hebben om deze afstand af te leggen.
De reden dat Martinus en Berndina naar deze Duitse stad verhuisden zal beslist het vooruitzicht op werk zijn geweest.

Altenesse had in die tijd een grote aantrekkingskracht op Nederlanderse gezinnen die zeker wilden zijn van een vast inkomen. Zoals ook in Zuid Limburg was de kolenindustrie in Altenesse in opkomst. Of Martinus ook daadwerkelijk voor een mijnbouwbedrijf heeft gewerkt is onbekend. Hij zal beslist een beroep hebben uitgeoefend dat in ieder geval verbonden was aan de mijnbouw in deze Duitse stad. In Altenesse werd het eerste kind van Martinus en Berndina geboren genaamd Johan van Ingen.
Martinus en Berndina zijn vanuit Eltenesse vertrokken naar het Duitse Horst alwaar in 1905 en 1907 weer twee kinderen werden geboren. Evenals Eltenesse is Horst momenteel een deel van Essen en ook in Horst voerde de mijnbouw de boventoon.  
 
48
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
49
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
50
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 

    1 2 3 4 5 ... 28» Volgende»